Partnerskap

About

Hello Youth - Sverige

 Hello Youth (HeY) är en icke-statlig organisation som främjar aktivt medborgarskap och ungdomars deltagande i alla aspekter av samhället. Vi uppmuntrar unga människor att delta i europeiska projekt eftersom vi inser det oerhört kraftfulla sätt på vilket de kan hjälpa unga människor att förbättra sig själva. Organisationen består av flera ungdomar från olika kulturella, ekonomiska och sociala bakgrunder mellan 13-30 år. Organisationen bildades 2013, först som en informell grupp men har nu utvecklats till en stabil icke-statlig organisation i ett grundläggande skede av sin utveckling. Målen för Hello Youth är följande.

  • Att öka ungdomars aktiva deltagande i lokalsamhället och på europeisk nivå. – Att ge unga människor nya möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential – Att uppmuntra unga människor att vara aktiva på sin fritid genom icke-formell utbildning, projekt och aktiviteter. – Att dela erfarenheter och metoder om ungdomsarbete med andra europeiska ungdomsorganisationer.
  • Att skapa mötesplatser för ungdomar som har färre möjligheter, missgynnade grupper och lokala ungdomar.
  • Vi strävar efter att skapa ett nätverk med lokalsamhället så att vår organisation kan påverka ungdomarna och det samhälle de lever i. Utifrån våra övergripande mål fokuserar vi på europeiskt medborgarskap, kulturell mångfald och ungdomars deltagande. Under de senaste åren har vi fokuserat vår organisation på jämställdhet genom ett projekt om menstruationshälsa och -hygien och genom projektgenomförda lokala utbildningar och evenemang för samhällsforum.
  • Vi arbetar för hållbara livsmedel, ungdomsföretagande och ungdomsarbetslöshet. Genom dessa projekt ökar vi vår kapacitet och förmåga att knyta an till några av Sveriges mest utsatta grupper.

FAAL DERNEGI - Turkiet

Faal Derneği ligger i Çankaya-området, som är det största distriktet i Ankara. Organisationen har en styrelse och de flesta av styrelseledamöterna har olika bakgrund. Organisationen grundades i slutet av 2013. Faal Derneği samarbetar med Çankaya, Keçiören och Yenimahalle kommuner, skolor, universitet och andra ungdomsorganisationer i sin omgivning för att öka effekten.
Faal Derneği samarbetar med kommunen om många sociala uppgifter och ansvarsområden inom ungdomsområdet. Faal Derneği utför social verksamhet som syftar till att öka livskvaliteten för missgynnade grupper som funktionshindrade, kvinnor, unga, äldre och gatubarn.
Inom denna ram blev Faal involverad i ett EU-finansierat projekt som handlar om att stärka unga människor genom EVS-projekt. Dessutom har vi några andra EU-finansierade projekt om funktionshindrade och könsdiskriminering.
För närvarande har vi några ungdomsinriktade tjänster som idrottsaktiviteter, utbildningskurser osv. När vi börjar fatta beslut om att involvera våra ungdomar i europeisk verksamhet är det bästa sättet att göra det den europeiska volontärtjänsten. Vi anser att denna typ av tjänster är en kreativ idé för att uppmuntra unga människor att interagera i hela Europa och ger ett värdefullt bidrag till att förebygga fördomar, rasism och främlingsfientlighet.
Ovan nämnda skäl gör att det är värdefullt att arbeta med detta. Genom att delta i ett sådant enormt system tror vi verkligen att många ungdomar i vår organisation kommer att hitta ett sätt att nå kulturell interaktion. Som icke-statlig organisation skulle vi mycket gärna bidra till deras ansträngningar.
Faal-nätverket med ungdomar är brett behov av utbyte av idéer och erfarenheter. FAAL är verksamt inom området social och mänsklig utveckling som genom utbildning arbetar för en värld av fred och jämlikhet för att garantera uppfyllandet av de universella mänskliga rättigheterna.
De andra verksamheter som Faal bedriver är utbildningsverksamhet på lokal nivå och i ett nätverk med lokala, europeiska och internationella organisationer, medvetandehöjande verksamhet, seminarier och konferenser, rörlighet i utbildningssyfte, utbildningskurser och seminarier med inriktning på kapacitetsuppbyggnad av ungdomar och utbyte av god praxis mellan yrkesverksamma inom olika områden.

SSF -SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - Spanien

 SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS är en spansk icke-statlig organisation som består av tvärvetenskapliga yrkesverksamma personer. Vårt uppdrag är att bidra till utveckling, integration och välbefinnande för de mest utsatta grupperna, genom att främja tolerans, rättvisa och socialt ansvar tillsammans med andra organisationer och offentliga institutioner.

SSF främjar ett brett utbud av projekt, utbildningsverksamhet, kurser, seminarier, studier och forskning samt offentlig verksamhet i sociala, politiska och kulturella frågor och försvarar rätten till utbildning och utbildningsfrihet. SSF utvecklar olika projekt på nationell och europeisk nivå för att bidra till utveckling, integration och välbefinnande för de mest utsatta grupperna och för att i nätverk med andra organisationer och offentliga institutioner främja tolerans, rättvisa och socialt ansvar.

VÅRA HUVUDSAKLIGA ARBETSOMRÅDEN ÄR:

  • Europeiska projekt.
  • Projekt för social integration och integration på arbetsmarknaden.
  • Projekt för utvecklingssamarbete och gemensam utveckling.
  • Ungdomsprojekt.
  • Forskning, utbildning och medvetenhet.
  • Volontärverksamhet och åtgärder för företagens sociala ansvar (CSR).

ACP-Active Citizens Partnership - Greece

Active Citizens Partnership är en icke-vinstdrivande organisation som har varit verksam i Grekland sedan 2009 och som har åtagit sig att stödja integrationen av alla människor genom att stärka och utrusta dem med de färdigheter och kompetenser de behöver för att förverkliga sin potential och sin inkludering på alla nivåer, sociala, politiska och ekonomiska.
Genom forskning, utbildning, utveckling av verktyg, bemyndigande och kunskapsdelning arbetar vi för att uppnå systemförändringar och ge möjligheter för individer och samhället.
Vår expertis omfattar social inkludering, anställningsbarhet, digital kompetens och kompetensutveckling, skydd av mänskliga rättigheter, jämställdhet, socialt entreprenörskap, teknikförstärkt lärande, innovationsutveckling, vuxenutbildning och yrkesutbildning samt socialpolitiska frågor.
Active Citizens Partnership hade certifierats för sitt system för ledarskapsförmåga. Vårt system för ledningskapacitet utformades och genomfördes för att uppfylla kraven i den grekiska standarden ELOT 1429:2008 för att företaget ska kunna bevisa sin förmåga att genomföra projekt av allmänt intresse (tekniska projekt, studier, upphandlingar och tjänster) och ständigt förbättra sin effektivitet genom drift och övervakning av sina åtgärder och förfaranden.
Active Citizens Partnership har sitt säte i Sapes i regionen Östmakedonien och Thrakien och genomför program i hela Grekland. Vi har också ett registrerat kontor i Aten.

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd - Cypern

ilversky3D Virtual Reality Technologies Ltd. Silversky3D är ett Cypernbaserat litet eller medelstort företag som grundades 2004 som ett spin-out-företag från Cyperns universitet efter framgångsrik finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) och ministeriet för energi, handel, industri och turism (Young Entrepreneurship Program). Företaget är inriktat på utveckling av innovativa tillämpningar inom VR som bygger på forskning inom kognitiv/klinisk psykologi och neurovetenskap, t.ex. verktyg för träning av kognitiva processer, förbättring av sociala färdigheter osv. Dessutom erbjuder företaget tjänster till yrkesverksamma och forskare som kan dra nytta av avancerad visualisering och interaktion med virtuella miljöer. Det samarbetar ofta med forskare från psykologi och neurovetenskap för olika projekt som omfattar tekniska tillämpningar inom dessa områden.
Infrastruktur och anläggningar:
Silversky3D har egna anläggningar i Nicosia på Cypern. Dessa inkluderar flera avancerade arbetsstationer för utveckling av grafik för VR och flera VR-headsets, t.ex. en HTC Vive Pro, en Valve Index och flera Meta Quests för uppslukande VR. Alla nödvändiga licenser för programvara som ska användas i projektet (t.ex. Vizard VR Toolkit, 3DS Max) finns redan tillgängliga på företaget. Företaget har egen utrustning för motion capture och tillgång till en 64-DSLR-rigg som gör det möjligt att skapa fotorealistiska virtuella karaktärer av verkliga människor.

DIVERSITY DEVELOPMENT GROUP - Litauen

Den icke-statliga organisationen Diversity Development Group (DDG) grundades 2012 och är en ideell organisation som har som mål att genomföra sociala (vetenskapliga, tillämpade och infrastrukturella) projekt och forskning inom människohandel, mänskliga rättigheter, utbildning, lika möjligheter, mångfald, migration och integration.

Vår erfarenhet omfattar kvalitativ och kvantitativ forskning, utvärdering av indikatorer för integration av migranter och övervakningsverktyg för migrationspolitiken. Organisationens strategiska mål är att förbättra och hantera mångfalden i riktning mot ett hållbart, tolerant och socialt ansvarstagande samhälle.

Lai-momo grundades 1995 och etablerades som ett socialt samarbete 2016. Lai-momo är verksamt i Bologna och den omgivande provinsen och arbetar inom nära sammanlänkade områden: samhälle och invandring, skola och utbildning, kommunikation och förlagsverksamhet.
Bland kooperativets verksamhet, som bland annat omfattar den halvårsvisa tidskriften “Africa e Mediterraneo”, är dess kommunikationsinitiativ ett av de viktigaste verktygen för att sprida idéer inom området interkulturell dialog, social innovation, kritisk konsumtion och kulturellt samarbete.
Lai-momo-projekten inom den sociala sektorn erbjuder tjänster i samband med invandringsfrågor och främjande av välbefinnande för människor och grupper i svåra sociala situationer. Insatsområdena är inriktade på stöd under resan för individer och grupper ur ett systematiskt perspektiv, med ett tillvägagångssätt som fokuserar på individen och dess situation, med stor uppmärksamhet på alla delar som utgör samhället och förslag till stödåtgärder som är inriktade på var och en av dem: individer eller grupper i svåra situationer, de lokala förvaltningarna, tjänstesystemen (utbildning, social sanitet, juridik, administration, brottsbekämpning etc.), föreningar och det bredare kommunikations- och kulturproduktionsystemet. Kooperativets huvudkontor finns i Sasso Marconi och Bologna. Kooperativets arbete bedrivs i trettiosex lokala råd inom Bolognas storstadsområde. Sedan 2009 har Lai-momo också varit verksamt i Bryssel, där det deltar i den europeiska debatten kring frågor om migration och interkulturell dialog.”

CSI - Cyprien

[Partners sammanfattning av sin organisation] Center for Social Innovation (CSI) är en forsknings- och utvecklingsorganisation som fokuserar på att främja social innovation som kan leda till en positiv förändring för lokala, nationella, regionala och globala enheter. Dessa enheter omfattar, men är inte begränsade till, regeringar, lokala administrativa organ, icke-vinstdrivande organ, kommersiella enheter och utbildningsinstitutioner. CSI-teamet består av öppensinnade, fullt utrustade forskare, entreprenörer, projektledare, utbildare och specialister på informationsteknik. CSI har förmågan och kapaciteten att identifiera sociala behov, utforma och genomföra anpassade initiativ och skapa hållbar tillväxt. CSI-teamets expertområden är traditionella utbildningar och e-lärande, entreprenörskap, nystartade företag, innovation, kreativitet, förhandlingar, IP-rådgivningstjänster, socialt ansvar, affärsrådgivningslösningar, dataanalys, informationsteknik, projektledning, projektutvärderingstjänster, produktvalidering, utbildning och datorspel. CSI hämtar kunskap och kompetens från sitt breda globala nätverk, som omfattar akademiska institutioner, IT-företag, offentliga tjänster, internationella organisationer, nystartade företag och offentliga tjänster.