Partnerystė

About

Hello Youth - Švedija

 Hello Youth (HeY) yra nevyriausybinė organizacija (NGO), skatinanti aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą ir dalyvavimą visose visuomenės srityse. Skatiname jaunus žmones įsitraukti į Europinius projektus, nes suprantame, jog tai nepaprastai galingas būdas, padedantis jaunimui tobulėti. Organizaciją sudaro žmonės nuo 13 iki 30 metų iš skirtingų kultūrinių, ekonominių ir socialinių sluoksnių. Organizacija susikūrė 2013 m., iš pradžių kaip neformali grupė, tačiau bėgant laikui išaugo į stabilią nevyriausybinę organizaciją. „Hello Youth“ tikslai yra.

  • Didinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą vietiniu ir Europos lygmeniu. – Suteikti jaunimui naujų galimybių tobulėti ir išnaudoti visas savo galimybes – Skatinti jaunimą laisvalaikiu būti aktyviems ir patirti neformalų švietimą, projektus ir veiklas. – Dalintis patirtimi ir metodais apie darbą su jaunimu bendradarbiaujant su kitomis Europos jaunimo organizacijomis.
  • Kurti susibūrimo vietas mažiau galimybių turinčiam jaunimui, socialiai remtinoms grupėms ir vietiniam jaunimui.
  • Siekiame sukurti ryšių tinklą su vietine bendruomene, kad organizacija galėtų įtakoti jaunus žmones ir bendruomenę, kurioje jie gyvena. Remdamiesi organizacijos tikslais, daugiausia dėmesio skiriame Europos pilietiškumui, kultūrų įvairovei ir jaunimo įtraukimui. Pastaraisiais metais savo organizaciją sutelkėme į lyčių lygybę vykdydami moters ciklo higienos projektą, o projekto veiklomis įgyvendinome vietinius mokymus ir bendruomenės forumo renginius.
  • Siekiame prieigos tvaraus maisto, jaunimo verslumo didėjimo ir jaunimo nedarbo lygio mažėjimo. Vykdydami projektus didiname savo pajėgumus ir galimybes susisiekti su kai kuriomis pažeidžiamiausiomis socialinėmis Švedijos grupėmis.

FAAL DERNEGI - Turkija

Faal Derneği randasi Çankaya rajone, kuris yra didžiausias Ankaros rajonas. Faal Derneği organizacijai vadovauja valdyba, kurią sudaro žmonės iš įvairių socialinių sluoksnių. Organizacija įkurta 2013 m.. Siekiant padidinti veiklų poveikį, Faal Derneği bendradarbiauja su Çankaya, Keçiören ir Yenimahalle savivaldybėmis, mokyklomis, universitetais bei kitomis jaunimo organizacijomis.
Faal Derneği kartu su savivaldybe dirba socialinių pareigų ir atsakomybių jaunimui srityse. Faal Derneği vykdo socialinę veiklą, kuria siekiama pagerinti socialiai remtinų grupių, tokių kaip žmonės su negalia, moterys, jaunuoliai, pensijinio amžiaus žmonės, gyvenimo kokybę.
Faal yra įsitraukusi į Europos Sąjungos finansuojamą projektą, skirtą jaunimo įgalinimui, per Europos Savanorystės Paslaugų (EVS) projektus. Be to, turime ir kitų ES finansuojamų projektų žmonių su negalia ir lyčių diskriminacijos temomis.
Šiuo metu teikiame kai kurias į jaunimą orientuotas paslaugas, tokias kaip sporto veiklos, mokymo kursai. Mes tikime, kad jaunimo įtraukimas į savanoriškų veiklų projektus yra puikus būdas, skatinantis jaunų žmonių bendravimą visoje Europoje ir vertingas indėlis užkertant kelią išankstiniams nusistatymams, rasizmui ir ksenofobijai.
Aukščiau išvardintos priežastys leidžia mums užsiimti prasminga veikla. Dirbdami tokioje didžiulėje sistemoje tikime, kad daugelis jaunų žmonių mūsų organizacijoje ras būdą, kaip įsitraukti į kultūrines veiklas.
Faal tinklas su jaunimu yra plačios aprėpties poreikis keistis idėjomis ir patirtimi. FAAL aktyviai veikia socialinio ir žmogiškojo vystymosi srityje, kuri per švietimą ir mokymą siekia taikos ir lygybės pasaulyje, o taip pat, kad būtų užtikrintas visuotinių žmogaus teisių įgyvendinimas.
Kitos veiklos, kurias vykdo Faal: švietėjiška veikla vietos lygmeniu ir su Europos bei tarptautinėmis organizacijomis; informuotumo didinimo veiklos; seminarai ir konferencijos; mokymosi mobilumas; mokymo kursai ir seminarai, orientuoti į jaunimo gebėjimų stiprinimą ir mainus; gerosios praktikos tarp įvairių sričių specialistų.

SSF -SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - Ispanija

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS yra nevyriausybinė organizacija Ispanijoje, kurią sudaro tarpdisciplininiai profesionalai. Mūsų misija – prisidėti prie pažeidžiamiausių grupių vystymosi, integracijos ir gerovės, kartu su kitomis organizacijomis ir viešosiomis institucijomis skatinant toleranciją, teisingumą ir socialinę atsakomybę.

SSF vykdo įvairius projektus, mokymo veiklą, kursus, seminarus, studijas ir mokslinius tyrimus bei visuomeninę veiklą socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais, gindama teisę į mokslą ir švietimo laisvę. SSF plėtoja įvairius projektus nacionaliniu ir Europos lygmenimis, siekdama prisidėti prie pažeidžiamiausių grupių vystymosi, integracijos ir gerovės bei, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir viešosiomis institucijomis, skatinti toleranciją, teisingumą ir socialinę atsakomybę.

PAGRINDINĖS MŪSŲ DARBO SRITYS YRA:

  • Europos projektai.
  • Socialinės ir darbo įtraukties projektai.
  • Vystomojo bendradarbiavimo ir bendros plėtros projektai.
  • Jaunimo projektai.
  • Tyrimai, mokymai ir informuotumas.
  • Savanorystės ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) veiksmai.

ACP-Active Citizens Partnership - Graikija

„Active Citizens Partnership“ yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti Graikijoje nuo 2009 m., įsipareigojusi remti visų žmonių įtrauktį, suteikdama įgūdžius, kurie yra reikalingi norint realizuoti savo potencialą ir įtraukti žmones socialiniu, politiniu, ekonominiu lygmenimis.
Vykdydami tyrimus, mokymus, įrankių kūrimą, įgalinimą ir dalindamiesi žiniomis, siekiame sisteminių pokyčių ir suteikiame galimybių žmonėms bei visai visuomenei.
Mūsų kompetencija apima socialinę įtrauktį, galimybes įsidarbinti, skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą, žmogaus teisių apsaugą, lyčių lygybę, socialinį verslumą, technologijomis patobulintą mokymąsi, inovacijų plėtrą, suaugusiųjų ir profesinį mokymą bei socialinės politikos klausimus.
„Active Citizens Partnership“ yra apdovanota už Vadovavimo Gebėjimų Sistemą. Mūsų Valdymo Gebėjimų Sistema buvo sukurta ir įdiegta taip, kad atitiktų Graikijos standarto ELOT 1429:2008 reikalavimus, jog įmonė įrodytų savo gebėjimą įgyvendinti viešojo intereso projektus (techninius projektus, studijas, pirkimus ir paslaugas), o kartu nuolat gerintų savo efektyvumą, veiksmų ir procedūrų veikimą bei stebėjimą.
„Active Citizens Partnership“ yra įsikūrusi Sapes, Rytų Makedonijos ir Trakijos regione, įgyvendina programas visoje Graikijoje. Organizacija turi registruotą buveinę Atėnuose.

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd - Kipras

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd. Silversky3D yra Kipre įsikūrusi MVĮ, įsteigta 2004 m. kaip Kipro Universiteto įsteigta įmonė, sėkmingai gavus Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) ir Energetikos, prekybos, pramonės ir turizmo ministerijos finansavimą (jaunojo verslumo programa). Bendrovė daugiausia dėmesio skiria inovatyvių VR (virtualios realybės) taikomųjų programų, pagrįstų kognityvinės/klinikinės psichologijos ir neurologijos tyrimais, kūrimui, pvz., įrankius kognityviniems procesams lavinti, socialiniams įgūdžiams tobulinti ir pan. Be to, organizacija siūlo paslaugas specialistams ir mokslininkams, kurie gali gauti naudos iš pažangios vizualizacijos ir sąveikos su virtualia aplinka. Silversky3D bendradarbiauja su psichologijos ir neurologijos mokslininkais, vykdydama įvairius projektus, susijusius su technologijų taikymu šiose srityse.
Infrastruktūra ir įranga:
Silversky3D atsakinga už savo bazę Nikosijoje, Kipre. Bazė apima keletą aukščiausios klasės darbo stočių, skirtų kurti grafikai virtualiai realybei (VR) ir VR ausinėms, pvz., „HTC Vive Pro“, „Valve Index“ ir keletą „Meta Quest“, skirtų įtraukiai virtualios realybės patirčiai. Visos programinės įrangos licencijos, reikalingos projektui įgyvendinti (pvz., Vizard VR Toolkit, 3DS Max), jau yra įsigytos. Įmonė turi savo judesio fiksavimo įrangą ir prieigą prie 64 DSLR įrenginio, leidžiančio sukurti fotorealistinius virtualius realių žmonių personažus.

Infrastructure and facilities:

Silversky3D maintains its own facilities in Nicosia, Cyprus. These include several high-end workstations for the development of graphics for VR and several VR headsets, e.g,, an HTC Vive Pro, a Valve Index, and several Meta Quests for immersive VR. All the necessary licenses for software to be used in the project (e.g., Vizard VR Toolkit, 3DS Max) are already available at the company. The company has its own motion capture equipment and access to a 64-DSLR rig that allows creating photorealistic virtual characters of real people.

DIVERSITY DEVELOPMENT GROUP - Lietuva

Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse.

Mūsų patirtis apima kokybinius ir kiekybinius tyrimus, migrantų integracijos rodiklių vertinimą ir migracijos politikos stebėsenos priemones. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant darnios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės.

Įkurta 1995 m., o 2016 m. išvystyta kaip socialinis kooperatyvas, „Lai-momo“ veikia Bolonijoje ir aplinkinėje provincijoje. Organizacija dirba glaudžiai tarpusavyje susijusiose visuomenės, imigracijos, mokyklos ir mokymų, komunikacijos ir leidybos srityse.
Be kitos kooperatyvo veiklos, „Lai-momo“ du kartus per metus leidžia žurnalą „Africa e Mediterraneo“, jo komunikacinės iniciatyvos yra vienos iš pagrindinių priemonių skleisti kultūrų dialogo, socialinių inovacijų, kritinio vartojimo ir kultūrinio bendradarbiavimo idėjas.
Socialiniame sektoriuje vykdomi „Lai-momo“ projektai siūlo paslaugas, susijusias su imigracijos problemomis ir sunkioje socialinėje padėtyje esančių žmonių ir grupių gerovės užtikrinimu. Organizacijos veikimo kryptis yra orientuota į asmeninį žmonių bei grupių palaikymą, judant iš sistemingos perspektyvos, laikantis požiūrio, kuriame dėmesys sutelkiamas į žmogų ir jo specifinę situaciją, daug dėmesio skiriant visiems bendruomenę sudarantiems elementams. T.y. pagalba sunkumus patiriantiems asmenims ar grupėms organizuojant pagalbą susijusią su vietinės administracijos, paslaugų (švietimo, socialine, teisine, administracine ir teisėsaugine ir kt.) sistemomis, asociacijomis ir platesne komunikacijos bei kultūrinės gamybos sistemomis. Pagrindiniai kooperatyvo biurai įsteigti Sasso Marconi ir Bolonijos miestuose. Kooperatyvas dirba trisdešimt šešiose Bolonijos metropolinės srities vietos tarybose. Nuo 2009 m. Lai-momo taip pat aktyviai veikia Briuselyje, kur dalyvauja Europos debatuose migracijos ir kultūrų dialogo klausimais.

CSI - Kipras

Socialinių inovacijų centras (CSI) yra mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kurios tikslas – skatinti socialines inovacijas, sukeliančias teigiamus pokyčius vietos, nacionaliniams, regioniniams ir pasauliniams subjektams. Šie subjektai apima vyriausybes, vietines administracines agentūras, pelno nesiekiančias agentūras, komercinius subjektus ir švietimo įstaigas ir t.t. CSI komandą sudaro atviri, visapusiškai pasirengę mokslininkai, verslininkai, projektų vadovai, instruktoriai ir informacinių technologijų specialistai. CSI geba nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pritaikytas iniciatyvas bei užtikrinti tvarų jų augimą. CSI komandos kompetencijos sritys yra tradicinio švietimo ir e-mokymosi, verslumo, startuolių, inovacijų, kūrybiškumo, derybų, IP konsultavimo paslaugų, socialinės atsakomybės, verslo konsultavimo sprendimų, duomenų analizės, informacinių technologijų, projektų valdymo, projektų vertinimo paslaugos, produktų patvirtinimas, mokymai ir kompiuteriniai žaidimai. CSI semiasi žinių ir įgūdžių iš savo plataus pasaulinio tinklo, kurį sudaro akademinės institucijos, IT įmonės, viešosios tarnybos, tarptautinės organizacijos, startuoliai ir viešosios paslaugos.