Σχετικά

Virtual Reality for Migrants Social and Cultural Orientation and Inclusion

Το έργο VRIN στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στις τοπικές κοινότητες, παρέχοντας εργαλεία παρέμβασης για κατάρτιση, ως μέσο για να γίνει η διαδικασία γνωριμίας σε τοπικό επίπεδο πιο διαδραστική, ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Οι ομάδες-στόχος θα συμμετάσχουν σε μια συμμετοχική πορεία μάθησης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους και την απόκτηση νέων, με τελικό στόχο την αμοιβαία συνεργασία για την ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Η πρόκληση του έργου είναι η προώθηση μιας αμφίδρομης διαδικασίας ένταξης με την ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας και ενός διαδραστικού οδηγού που θα ισχύει και για τις δύο ομάδες-στόχους: τους ΥΤΧ και τους φορείς των ΥΤΧ. Ως εκ τούτου, ο τομέας αυτός πρέπει να προσεγγίζεται όλο και περισσότερο με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών τόσο των ΥΤΧ όσο και των φορέων των ΥΤΧ και την ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την προσαρμογή των ΥΤΧ, καθώς και την ενίσχυση μιας πιο δυναμικής και συμβάλλουσας ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες, με την υπέρβαση των εμποδίων για την ομαλότερη πρόσβαση σε ουσιαστικές υπηρεσίες.

Στόχοι

Ομάδες- στόχοι

TCNs

Actors of TCN's integration

Key professionals working in areas relevant to TCN

Stakeholders in the field of TCNs' integration

ΥΤΧ (Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)

Παράγοντες της ενσωμάτωσης των ΥΤΧ

Βασικοί επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς σχετικούς με τα ΥΤΧ

Ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενσωμάτωσης των ΥΤΧ

Αποτελέσματα

PR1

Διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή στις τοπικές κοινότητες, τις αρχές, τους φορείς, τους ενδιαφερόμενους και τα κέντρα κατάρτισης, μεταξύ άλλων, ενός εργαλείου, που συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις της ψηφιακής εξέλιξης (VR και Gamified Environment). Θα αναπτυχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που μπορούν να προσαρμοστούν στα τοπικά δεδομένα- βελτιωμένη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, παροχές κοινωνικής ασφάλισης για τους ΥΤΧ, καθώς και σε υπηρεσίες που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στέγαση και παροχή προσιτής στέγης με βάση τις ανάγκες τους.

PR2

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ως εργαλείο για τη μάθηση και την ένταξη των ΥΤΧ να χρησιμοποιηθεί ως πολύτιμο εργαλείο για τη μάθηση και την ένταξη των ΥΤΧ.

PR3

Διαδραστικός οδηγός που περιλαμβάνει τις απόψεις και τη γενική συμβολή των βοηθών ένταξης και των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να φέρει πιο κοντά τους τοπικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς ως μέσο πολλαπλασιασμού του αντίκτυπου του έργου και επίσης διάδοσης των πλεονεκτημάτων του.